Photo Thumbnails for Point Montara (California)

1928   1966 
 1970 1961  
   
19611982